جدول بلبرینگ های کوچک

ابعاد و مشخصات بلبرینگ

بازرگانی کیش رول گستر وارد کننده بلبرینگ و رولبرینگ و یاتاقانهای صنعتی می باشد. جهت خرید انواع بلبرینگ و رولبرینگ به کمک جدول بلبرینگ های کوچک زیر سفارش نهایی خود را استعلام کنید.

کاربرد خاص و توضیحات ارتفاع (mm) بیرون (mm) داخل (mm) سایر حروف 2Z 2RSH شماره فنی بلبرینگ
 ابعاد بلبرینگ صنعتی 8  26  10 C3 2Z 2RSH  6000
 ابعاد بلبرینگ صنعتی 8  28  12 C3 2Z 2RSH 6001
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  9  32 15 C3  2Z  2RSH 6002
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  10 35 17 C3 2Z 2RSH 6003
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 12  42  20 C3  2Z  2RSH 6004
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  12 47 25 C3  2Z 2RSH 6005
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  13 55 30  C3 2Z  2RSH 6006
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  14 62 35 C3  2Z 2RSH 6007
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  15 68  40  C3 2Z  2RSH 6008
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  16 75 45 C3  2Z  2RSH  6009
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  16  80  50 C3 2Z  2RSH 6010
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  18 90  55 C3 2Z  2RSH 6011
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  18 95 60  C3 2Z  2RSH 6012
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  18  100 65 C3  2Z  2RSH 6013
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  20  110 70 C3  2Z  2RSH 6014
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  20  115  75 C3  2Z 2RSH 6015
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 22  125  80 C3  2Z  2RSH 6016
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  22 130 85  C3  2Z  2RSH 6017
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  24 140 90 C3  2Z  2RSH 6018
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 24  145 95 C3  2Z  2RSH 6019
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  24  150  100 C3  2Z  2RSH 6020
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 26  160 105 C3  2Z  2RSH 6021
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 28  170 110 C3  2Z  2RSH 6022
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 28  180  120 C3  2Z  2RSH 6024
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  33  200 130 C3  2Z  2RSH 6026
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  33  210  140 C3  2Z  2RSH 6028
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  35  225  150 C3  2Z  2RSH 6030
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  38  240 160 M.C3 6032
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  42 260 170  M.C3 6034
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 46  280 180 M.C3 6036
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  46  290 190 M.C3 6038
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  51  310 200 M.C3 6040
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  56 340 220 M.C3 6044
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  56 360 240 M.C3 6048
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  65  400 260 M.C3 6052
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 6  19  7  C3  2Z  2RSH  607
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 7 22 8 C3  2Z 2RSH  608
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7 24  9 C3 2Z 2RSH 609
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  5  19  10 C3 2Z  2RS1 61800
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 5  21 12  C3 2Z  2RS1 61801
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 5  24 15 C3 2Z 2RS1 61802
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  5 26 17 C3 2Z  2RS1 61803
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7  32  20 C3 2Z 2RS1 61804
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7  37  25 C3 2Z 2RS1 61805
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7  42 30 C3 2Z  2RS1 61806
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  7 47 35 C3 2Z  2RS1  61807
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 7 52 40 C3 2Z  2RS1 61808
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  9  30  10 C3 2Z   2RSH 6200
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 10 32 12 C3 2Z 2RSH 6201
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 11 35 15 C3 2Z 2RSH 6202
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  12  40  17 C3 2Z 2RSH 6203
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  14  47  20 C3 2Z 2RSH 6204
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  15  52  25 C3 2Z 2RSH 6205
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  16  62  30 C3 2Z 2RSH 6206
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  17  72  35 C3 2Z 2RSH 6207
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  18  80  40 C3 2Z 2RSH 6208
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  19  85  45 C3 2Z 2RSH 6209
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  20  90  50 C3 2Z 2RSH 6210
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  21  100  55 C3 2Z 2RSH 6211
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 22  110  60 C3 2Z 2RSH 6212
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  23  120  65 C3 2Z 2RSH 6213
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  24  125 70  C3 2Z 2RSH 6214
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  25  130 75 C3 2Z 2RSH 6215
  ابعاد بلبرینگ صنعتی 26  140 80 C3 2Z 2RSH 6216
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  28  150 85 C3 2Z 2RSH 6217
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  30  160  90 C3 2Z 2RSH 6218
  ابعاد بلبرینگ صنعتی  32  170  95 C3 2Z 2RSH 6219
 ابعاد بلبرینگ صنعتی  34  180  100 C3 2Z 2RSH 6220

سری متریک 6000

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6000 10 26 8 1030 445 0.042
6001 12 28 8 1147 535 0.048
6002 15 32 9 1254 641 0.068
6003 17 35 10 1349 731 0.088
6004 20 42 12 2109 1129 0.150
6005 25 47 12 2248 1315 0.172
6006 30 55 13 2967 1866 0.242
6007 35 62 14 3642 2360 0.0326
6008 40 68 15 3867 2653 0.407
6009 45 75 16 4721 3327 0.506
6010 50 80 16 4946 3642 0.0568
6011 55 90 18 6789 4901 0.0796
6012 60 95 18 7081 5440 0.0847
6013 65 100 18 6857 5665 0.957
6014 70 110 20 8565 6947 1.324
6015 75 115 20 8902 7531 1.404
6016 80 125 22 10701 8947 1.870
6017 85 130 22 11128 9689 1.958
6018 90 140 24 13084 11173 2.552
6019 95 145 24 13578 12117 2.662
6020 100 150 24 13533 12185 2.750
6021 105 160 26 16254 14792 3.498
6022 110 170 28 18434 16411 4.312
6024 120 180 28 18659 17535 4.796
6026 130 200 33 23380 22481 7.326
6028 140 210 33 24279 24279 7.832
6030 150 225 35 27427 28101 9.636

سری متریک 6200

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6200 10 30 9 1147 535 0.070
6201 12 32 10 1533 686 0.077
6202 15 35 11 1720 836 0.099
6203 17 40 12 2154 1075 0.141
6204 20 47 14 2878 1495 0.227
6205 25 52 15 3147 1771 0.279
6206 30 62 16 4384 2585 0.440
6207 35 72 17 5733 3417 0.634
6208 40 80 15 6632 4047 0.810
6209 45 85 19 7081 4609 0.915
6210 50 90 20 7868 5216 1.019
6211 55 100 21 9757 6609 1.335
6212 60 110 22 11780 8138 1.723
6213 65 120 23 12859 9015 2.178
6214 70 125 24 13983 9914 2.354
6215 75 130 25 15152 10858 2.596
6216 80 140 26 16344 11915 3.080
6217 85 150 28 18884 13916 3.938
6218 90 160 30 21604 16074 4.730
6219 95 170 32 24504 18412 5.764
6220 100 180 34 27427 20930 6.908
6221 105 190 36 29899 23605 8.140
6222 110 200 38 32372 26303 9.592
6224 120 215 40 32822 27427 12.386
6226 130 230 40 37318 32822 13.728
6228 140 250 42 39566 37318 17.754
6230 150 270 45 39566 38217 22.660

سری متریک 6300

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6300 10 35 11 1720 782 0.12
6301 12 37 12 2185 1142 0.13
6302 15 42 13 2585 1218 0.18
6303 17 47 14 3035 1479 0.24
6304 20 52 15 3552 1771 0.31
6305 25 62 17 4991 2585 0.48
6306 30 72 19 6070 3417 0.77
6307 35 80 21 7464 4316 1.00
6308 40 90 23 9172 5395 1.41
6309 45 100 25 11870 7149 1.92
6310 50 110 27 13938 8610 2.35
6311 55 120 29 16096 10116 3.01
6312 60 130 31 18412 11735 3.74
6313 65 140 33 20840 13466 4.58
6314 70 150 35 23380 15322 5.54
6315 75 160 37 25403 17355 6.64
6316 80 170 39 27651 19491 7.90
6317 85 180 41 29899 21761 9.31
6318 90 190 43 32148 24054 10.80
6319 95 200 45 34396 26752 12.47
6320 100 215 47 38892 31698 15.40
6321 105 225 49 41365 34396 17.71
6322 110 240 50 46086 40465 20.99
6324 120 260 55 47659 42714 28.16
6326 130 280 58 51256 48559 40.26
6328 140 300 62 57326 55078 49.06
6330 150 320 65 64070 67442 58.74

سری متریک 6700

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6300 10 35 11 1720 782 0.12
6301 12 37 12 2185 1142 0.13
6302 15 42 13 2585 1218 0.18
6303 17 47 14 3035 1479 0.24
6304 20 52 15 3552 1771 0.31
6305 25 62 17 4991 2585 0.48
6306 30 72 19 6070 3417 0.77
6307 35 80 21 7464 4316 1.00
6308 40 90 23 9172 5395 1.41
6309 45 100 25 11870 7149 1.92
6310 50 110 27 13938 8610 2.35
6311 55 120 29 16096 10116 3.01
6312 60 130 31 18412 11735 3.74
6313 65 140 33 20840 13466 4.58
6314 70 150 35 23380 15322 5.54
6315 75 160 37 25403 17355 6.64
6316 80 170 39 27651 19491 7.90
6317 85 180 41 29899 21761 9.31
6318 90 190 43 32148 24054 10.80
6319 95 200 45 34396 26752 12.47
6320 100 215 47 38892 31698 15.40
6321 105 225 49 41365 34396 17.71
6322 110 240 50 46086 40465 20.99
6324 120 260 55 47659 42714 28.16
6326 130 280 58 51256 48559 40.26
6328 140 300 62 57326 55078 49.06
6330 150 320 65 64070 67442 58.74
اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6701 12 18 4 205 119 0.004
6702 15 21 4 191 110 0.005
6703 17 23 4 216 137 0.006
6704 20 27 4 232 162 0.010
6705 25 32 4 246 187 0.015
6706 30 37 4 263 220 0.018
6707 35 44 5 416 366 0.021

سری متریک 6800

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6800 10 19 5 411 208 0.011
6801 12 21 5 432 234 0.0132
6802 15 24 5 468 286 0.0154
6803 17 26 5 632 387 0.0176
6804 20 32 7 899 555 0.0418
6805 25 37 7 967 663 0.0484
6806 30 42 7 1057 821 0.0572
6807 35 47 7 1102 910 0.0638
6808 40 52 7 1113 944 0.0726
6809 45 58 7 1394 1214 0.088
6810 50 65 7 1484 1371 0.1144
6811 55 72 9 1978 1821 0.1826
6812 60 78 10 2585 2383 0.2288
6813 65 85 10 2675 2585 0.2772
6814 70 90 10 2720 2675 0.2948
6815 75 95 10 2810 2900 0.3124
6816 80 100 10 2855 2990 0.33
6817 85 110 13 4204 4271 0.5852
6818 90 115 13 4271 4429 0.6138
6819 95 120 13 4339 4429 1.551
6820 100 125 13 4406 4766 0.6798
6821 105 130 13 4451 5373 0.7128
6822 110 140 16 6317 6902 1.3332
6824 120 150 16 6519 7419 1.441
6826 130 165 18 8295 9262 2.0658
6828 140 175 18 8588 9981 2.2
6830 150 190 20 10746 12342 3.08

سری متریک 6900

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6900 10 22 6 652 326 0.010
6901 12 24 6 967 506 0.011
6902 15 28 7 1034 573 0.017
6903 17 30 7 1428 832 0.018
6904 20 37 9 1574 1023 0.036
6905 25 42 9 1630 1124 0.041
6906 30 47 9 2450 1742 0.045
6907 35 55 10 3080 2237 0.073
6908 40 62 12 3170 2450 0.112
6909 45 68 12 3260 2630 0.132
6910 50 72 12 3732 3170 0.133
6911 55 80 13 4541 3889 0.185
6912 60 85 13 3912 3619 0.104
6913 65 90 13 5328 4766 0.211
6914 70 100 16 5485 5081 0.342
6915 75 105 16 5620 5395 0.363
6916 80 110 16 7171 6654 0.382
6917 85 120 18 7374 7104 0.535
6918 90 125 18 7576 7531 0.565
6919 95 130 18 10116 9419 0.705
6920 100 140 20 10454 10071 0.960
6921 105 145 20 10768 10746 1000
6922 110 150 20 12859 12792 1.040
6924 120 165 22 15647 15737 1.410
6926 130 180 24 16029 16816 1.860
6928 140 190 24 20997 21199 1.980
6930 150 210 28 21000 326 3.050

سری 600 متریک

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض باز = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض ZZ/2RS = ابعاد مرزی (mm)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض باز عرض ZZ/2RS پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
603 3 9 3 5 128.15 35.97 0.00198
604 4 12 4 4 218.06 80.93 0.00462
605 5 14 5 5 292.25 110.16 0.0077
606 6 17 6 6 508.07 166.36 0.01276
607 7 19 6 6 526.05 200.08 0.01672
608 8 22 7 7 7410.87 303.49 0.0264
609 9 24 7 7 764.35 325.97 0.0352
623 3 10 4 4 143.88 49.46 0.0044
624 4 13 5 5 294.50 110.16 0.0066
625 5 16 5 5 395.66 152.87 0.0088
626 6 19 6 6 526.05 198.96 0.0176
627 7 22 7 7 753.11 314.73 0.0308
628 8 24 8 8 899.23 357.44 0.0352
629 9 26 8 8 1022.88 438.38 0.0418
633 3 13 5 5 292.55 110.16 0.0066
634 4 16 5 5 395.66 152.87 0.011
635 5 19 6 6 526.05 198.96 0.0176
636 6 22 7 7 741.87 303.49 0.0286
637 7 26 9 9 910.47 364.19 0.0528
638 8 28 9 9 1022.88 438.38 0.0638
639 9 30 10 10 1146.52 537.29 0.077
673 3 6 2 2.5 54.40 21.13 0.00044
674 4 7 2 2.5 60.47 38.22 0.000616
675 5 8 2 2.5 65.64 31.92 0.000704
676 6 10 2.5 3 119.15 53.95 0.00143
677 7 11 2.5 3 124.77 60.47 0.001474
678 8 12 2.5 3.5 129.26 66.99 0.00165
683 3 7 2 3 81.52 26.44 0.000726
684 4 9 2.5 4 136.59 48.47 0.001386
685 5 11 3 5 138.80 57.28 0.00242
686 6 13 3.5 5 231.33 88.12 0.00418
687 7 14 3.5 5 251.16 114.65 0.00462
688 8 16 4 5 283.26 132.64 0.00682
689 9 17 4 5 298.99 149.50 0.00704
693 3 8 3 4 125.89 42.71 0.001342
694 4 11 4 4 215.82 76.43 0.00374
695 5 13 4 4 296.75 110.16 0.00528
696 6 15 5 5 393.41 150.62 0.00858
697 7 17 5 5 359.69 159.61 0.01166
698 8 19 6 6 386.67 188.84 0.01584
699 9 20 6 6 550.78 236.05 0.0187

سری 600 متریک (فلنج دار).

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض باز = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض ZZ/2RS = ابعاد مرزی (mm)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض باز عرض ZZ/2RS پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
F603 3 9 3 5 42.71 49.46 0.0022
F604 4 12 4 4 220.31 83.18 0.0055
F605 5 14 5 5 229.30 110.16 0.00858
F606 6 17 6 6 519.31 193.33 0.0143
F607 7 19 6 6 629.46 229.30 0.01914
F608 8 22 7 7 696.90 269.77 0.02948
F623 3 10 4 4 146.13 51.71 0.00407
F624 4 13 5 5 301.24 112.40 0.00748
F625 5 16 5 5 301.24 150.62 0.01188
F626 6 19 6 6 645.20 245.04 0.0198
F627 7 22 7 7 674.42 247.29 0.03124
F634 4 16 5 5 397.91 155.12 0.01254
F635 5 19 6 6 409.15 206.82 0.0209
F683 3 7 2 3 53.95 22.48 0.000814
F684 4 9 2.5 4 11.16 49.46 0.00154
F685 5 11 3 5 164.11 60.70 0.00286
F686 6 13 3.5 5 247.29 101.16 0.00506
F687 7 14 3.5 5 269.77 119.15 0.0055
F688 8 16 4 5 269.77 134.88 0.00814
F689 9 17 4 5 368.69 164.11 0.00858
F693 3 8 3 4 101.16 47.21 0.00154
F694 4 11 4 4 164.11 65.19 0.00418
F695 5 13 4 4 26.78 96.67 0.00616
F696 6 15 5 5 397.91 155.12 0.00946
F697 7 17 5 5 368.69 164.11 0.01232
F698 8 19 6 6 512.56 209.07 0.01826
F699 9 20 6 6 393.41 179.85 0.0209

سری MR Metric pdf

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض باز = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض ZZ/2RS = ابعاد مرزی (mm)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض باز عرض ZZ/2RS پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
MR104 4 10 3 4 131.51 45.86 0.00209
MR105 5 10 3 4 96.67 37.77 0.00209
MR106 6 10 2.5 3 111.28 49.01 0.001232
MR117 7 11 2.5 3 102.29 45.19 0.001364
MR126 6 12 3 4 160.74 65.64 0.002794
MR128 8 12 2.5 3.5 122.52 61.82 0.001562
MR137 7 13 3 4 121.40 62.05 0.003476
MR148 8 14 3.5 4 184.34 86.55 0.004092
MR31 1 3 1.5 17.98 5.17 0.000088
MR41 1.2 4 1.8 2.5 31.02 7.87 0.00022
MR52 2 5 2 2.5 37.99 11.24 0.000352
MR62 2 6 2.5 2.5 74.19 22.03 0.00066
MR63 3 6 2 2.5 46.76 16.64 0.00044
MR72 2 7 2.5 3 86.55 28.55 0.00099
MR74 4 7 2 2.5 69.69 25.85 0.000484
MR82 2.5 8 2.5 3 125.89 40.24 0.001232
MR83 3 8 2.5 3 125.89 40.24 0.001188
MR84 4 8 2 3 88.80 31.25 0.000792
MR85 5 8 2 2.5 69.69 26.98 0.000572
MR93 3 9 2.5 4 128.14 42.04 0.001606
MR95 5 9 2.5 3 96.67 37.77 0.0011

سری متریک 16000

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
16001 12 28 7 1142 535 0.0418
16002 15 32 8 1259 573 0.055
16003 17 35 8 1533 760 0.0594
16004 20 42 8 1776 1000 0.11
16005 25 47 8 1776 1000 0.132
16006 30 55 9 2518 1405 0.187
16007 35 62 9 2585 1978 0.22
16008 40 68 9 2810 2293 0.286
16009 45 75 10 2878 2293 0.374
16010 50 80 10 3642 2967 0.396
16011 55 90 11 3642 3867 0.572
16012 60 95 11 3709 3372 0.616
16013 65 100 11 3934 3597 0.66
16014 70 110 13 6025 5305 0.9702
16015 75 115 13 6205 5688 1.0186
16016 80 125 14 7194 6654 1.3662
16017 85 130 14 7419 7081 1.4344
16018 90 140 16 9330 8880 1.9206
16019 95 145 16 9667 9442 1.9888
16020 100 150 16 9554 9442 2.079
16021 105 160 18 11690 11353 2.728
16022 110 170 19 12926 12702 3.322

 

60/22 – 63/22 Metric Series

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
60/22 22 44 12 2113 1135 0.1628
60/28 28 52 12 2810 1664 0.2112
60/32 32 58 13 3395 2057 0.2684
62/22 22 50 14 2900 1529 0.2618
62/28 28 58 16 3732 2136 0.385
62/32 32 65 17 4654 2608 0.495
63/22 22 56 16 4136 2079 0.3938
63/28 28 68 18 6002 3147 0.6314
63/32 32 75 20 6722 3822 0.8558

سری متریک 62000

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
62200 10 30 14 1149 537 0.0968
62201 12 32 14 1533 688 0.1166
62202 15 35 14 1718 836 0.143
62203 17 40 16 2151 1077 0.2112
62204 20 47 18 2887 1495 0.319
62205 25 52 18 3152 1771 0.3784
62206 30 62 20 4375 2543 0.605
62207 35 72 23 5771 3440 0.902
62208 40 80 23 6636 4078 1.3552
62209 45 85 23 7120 4649 1.375
62210 50 90 23 7884 5211 1.5972

سری متریک 5200

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
5200 10 30 14.2 1200 755 0.108
5201 12 32 15.8 1580 1030 0.026
5202 15 35 15.8 1740 1180 .141
5203 17 40 17.4 2210 1540 .212
5204 20 47 20.6 3000 2410 .337
5205 25 52 20.6 3550 2710 .386
5206 30 62 23.8 4950 3900 .631
5207 35 72 26.9 6550 5300 .961
5208 40 80 30.1 7400 6100 1.30
5209 45 85 30.1 8300 6900 1.41
5210 50 90 30.1 8850 7700 1.52
5211 55 100 33.3 9180 8490 2.46
5212 60 110 36.5 13700 13200 3.14
5213 65 120 38.1 14900 14700 4.22
5214 70 125 39.6 16200 16200 4.54
5215 75 130 41.2 17700 17100 5.46
5216 80 140 44.4 18620 17900 6.56

سری متریک 5300

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
5300 10 35 19.05 1450 1280 0.21
5301 12 37 19.05 1640 1400 .230
5302 15 42 19.05 1880 1560 .290
5303 17 47 22.22 2200 1940 .430
5304 20 52 22.22 2800 2350 .520
5305 25 62 25.40 8110 4360 .750
5306 30 72 30.16 10200 5720 1.13
5307 35 80 34.92 12700 7340 1.75
5308 40 90 36.51 15600 9170 2.31
5309 45 100 39.68 18700 11200 3.13
5310 50 110 44.45 23700 14600 4.25
5311 55 120 49.21 27400 17200 5.06
5312 60 130 53.97 31300 19900 6.96
5313 65 140 58.73 35500 22900 8.61
5314 70 150 63.5 39800 26000 10.8
5315 75 160 68.26 43600 29300 12.10
5316 80 170 68.26 47200 32800 15.0

سری R اینچ

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض باز = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض ZZ/2RS = ابعاد مرزی (mm)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض باز عرض ZZ/2RS پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
R1-5 0.0937 0.03125 0.1094 0.1406 124 39 0.00132
R1 0.6250 1.3750 0.2812 0.3438 966 569 0.0616
R12 0.7500 1.6250 0.3125 0.4375 1369 864 0.0946
R133 0.0937 0.1875 0.0625 0.0937 42 13 0.00022
R14 0.8750 1.8750 .03750 0.5000 1623 1020 0.1562
R144 0.1250 0.2500 0.0937 0.1094 64 21 0.00055
R155 0.1562 0.3125 0.1094 0.1250 81 33 0.001122
R156 0.1875 0.3125 0.1094 0.1250 81 33 0.000858
R16 1.0000 2.0000 0.3750 0.5000 1736 1164 0.187
R166 0.1875 0.3750 0.1250 0.1250 160 61 0.001782
R168 0.2500 0.3750 0.1250 0.1250 84 39 0.001254
R18 1.1250 2.1250 0.3750 0.5000 1852 1164 0.187
R1810 0.3125 0.5000 0.1562 0.1562 121 62 0.003432
R188 0.2500 0.05000 0.1250 0.1875 243 99 0.003366
R2 0.1250 .03750 0.1562 0.1562 142 49 0.002992
R2-5 0.1250 0.3125 0.1094 0.1406 126 40 0.00121
R2-6 0.1250 0.3750 0.1094 0.1406 144 51 0.002112
R20 1.2500 2.2500 0.3750 0.5000 1935 1455 0.2068
R22 1.3750 2.5000 0.4375 0.5625 2803 1947 0.2838
R24 1.5000 2.6250 0.4375 0.5625 2803 1947 0.3014
R3 0.1875 0.5000 0.1562 0.1960 292 109 0.004862
R4 0.2500 0.6250 01960 0.1960 333 138 0.009812
R4A 0.2500 0.7500 0.2188 0.2812 526 199 0.016456
R6 0.3750 0.8750 0.2188 0.2812 753 32 0.019844
R8 0.5000 1.1250 0.2500 0.3125 884 466 0.033

سری 1600 اینچی

ابعاد داخلی = ابعاد مرزی (میلی متر)
ابعاد بیرونی = ابعاد مرزی (میلی متر)
عرض = ابعاد مرزی (میلی متر)
Dynamic(Cr) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)
Static (Cor) = رتبه بندی بار پایه (Lbf)

اندازه بعد داخلی ابعاد بیرونی عرض پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
1601 0.1875 0.6875 0.2500 443 164 0.0041
1602 0.2500 0.6875 0.2500 443 164 0.0064
1603 0.3125 0.8750 0.2813 740 306 0.0095
1604 0.3750 0.8750 0.2813 749 317 0.0086
1605 0.3125 0.9063 0.3125 749 317 0.0168
1606 0.3750 0.9063 0.3125 749 317 0.0218
1607 0.4375 0.9063 0.3125 605 286 0.0222
1614 0.3750 1.1250 0.3750 881 506 0.0350
1615 0.4375 1.1250 0.3750 881 506 0.0340
1616 0.5000 1.1250 0.3750 881 506 0.0300
1620 0.4375 1.3750 0.4375 1326 787 0.0500
1621 0.5000 1.3750 0.4375 1326 787 0.0480
1622 0.5625 1.3750 0.4375 1326 787 0.0400
1623 0.6250 1.3750 0.4375 1326 787 0.0480
1628 0.6250 1.6250 0.5000 1630 787 0.0720
1630 0.7500 1.6250 0.5000 1630 1000 0.0650
1633 0.6250 1.7500 0.5000 1630 1000 0.0920
1635 0.7500 1.7500 0.5000 1630 1000 0.0850
1638 0.7500 2.0000 0.5625 2428 1000 0.1200
1640 0.8750 2.0000 0.5625 2428 1562 0.1120
1641 1.0000 2.0000 0.5625 2428 1562 0.1000
1652 1.1250 2.5000 0.6250 2878 1562 0.2100
1654 1.2500 2.5000 0.6250 2878 1888 0.1900
1657 1.2500 2.5625 0.6875 3709 2383 0.2150
1658 1.3125 2.5625 0.6875 3709 2383 0.2000

 

نمودار اندازه بلبرینگ

سایز و ابعاد بلبرینگ

بلبرینگ ها در اندازه های مختلف بسته به اندازه شفت و نیازهای کاربرد موجود هستند. از آنجایی که آنها در انواع صنایع مورد استفاده قرار می گیرند، برای انواع مختلف اندازه های کاربردی، از چرخ های اسکیت برد گرفته تا مته های نفت، مورد نیاز هستند. این اندازه های بلبرینگ چگونه تعیین می شوند؟

 

اندازه بلبرینگ ها چگونه است

 

یاتاقان ها با قطر داخلی، قطر بیرونی و عرض اندازه گیری می شوند. اندازه یک یاتاقان معمولاً به این صورت ذکر می شود: ID x OD x W. این اندازه گیری ها معمولاً بر حسب میلی متر گرفته می شوند، اما می توانند به اینچ تبدیل شوند. در واقع، اکثر تولید کنندگان و تامین کنندگان اندازه گیری بلبرینگ را در هر دو سیستم امپریالیستی و متریک ارائه می دهند.

هر ترکیبی از این اندازه‌گیری‌ها مربوط به یک عدد سری است که معمولاً مستقیماً روی یاتاقان قرار دارد. نمودار اندازه بلبرینگ به طور گسترده ای در دسترس است و می توان از آنها برای یافتن اندازه گیری های یک یاتاقان خاص استفاده کرد. سری‌های 6200 و 6300 رایج‌ترین مورد استفاده‌ها هستند و معمولاً از 10 × 30 × 9 میلی‌متر (.394 x 1.181 x 0.354 اینچ) تا 150 x 320 x 65 میلی‌متر (5.906 x 12.598 x 2.559 اینچ) متغیر هستند.

سری 6000
سری 6200
سری 6300
سری 6700
سری 6800
سری 6900

 

سری 6000

اندازه ابعاد داخلی (میلی متر) ابعاد بیرونی (میلی متر) عرض (میلی متر) پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6000 10 26 8 1030 445 0.042
6001 12 28 8 1147 535 0.048
6002 15 32 9 1254 641 0.068
6003 17 35 10 1349 731 0.088
6004 20 42 12 2109 1129 0.150
6005 25 47 12 2248 1315 0.172
6006 30 55 13 2967 1866 0.242
6007 35 62 14 3642 2360 0.0326
6008 40 68 15 3867 2653 0.407
6009 45 75 16 4721 3327 0.506
6010 50 80 16 4946 3642 0.0568
6011 55 90 18 6789 4901 0.0796
6012 60 95 18 7081 5440 0.0847
6013 65 100 18 6857 5665 0.957
6014 70 110 20 8565 6947 1.324
6015 75 115 20 8902 7531 1.404
6016 80 125 22 10701 8947 1.870
6017 85 130 22 11128 9689 1.958
6018 90 140 24 13084 11173 2.552
6019 95 145 24 13578 12117 2.662
6020 100 150 24 13533 12185 2.750
6021 105 160 26 16254 14792 3.498
6022 110 170 28 18434 16411 4.312
6024 120 180 28 18659 17535 4.796
6026 130 200 33 23380 22481 7.326
6028 140 210 33 24279 24279 7.832
6030 150 225 35 27427 28101 9.636

 

سری 6200 آماده خرید هستید؟ با مشاورین ما ر تماس باشید. 

اندازه ابعاد داخلی (میلی متر) ابعاد بیرونی (میلی متر) عرض (میلی متر) پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6200 10 30 9 1147 535 0.070
6201 12 32 10 1533 686 0.077
6202 15 35 11 1720 836 0.099
6203 17 40 12 2154 1075 0.141
6204 20 47 14 2878 1495 0.227
6205 47 52 15 3147 1771 0.279
6206 30 62 16 4384 2585 0.440
6207 35 72 17 5733 3417 0.634
6208 40 80 15 6632 4047 0.810
6209 45 85 19 7081 4609 0.915
6210 50 90 20 7868 5216 1.019
6211 55 100 21 9757 6609 1.335
6212 60 110 22 11780 8138 1.723
6213 65 120 23 12859 9015 2.178
6214 70 125 24 13983 9914 2.354
6215 75 130 25 15152 10858 2.596
6216 80 140 26 16344 11915 3.080
6217 85 150 28 18884 13916 3.938
6218 90 160 30 21604 16074 4.730
6219 95 170 32 24504 18412 5.764
6220 100 180 34 27427 20930 6.908
6221 105 190 36 29899 23605 8.140
6222 110 200 38 32372 26303 9.592
6224 120 215 40 32822 27427 12.386
6226 130 230 40 37318 32822 13.728
6228 140 250 42 39566 37318 17.754
6230 150 270 45 39566 38217 22.660

 

سری 6300

اندازه ابعاد داخلی (میلی متر) ابعاد بیرونی (میلی متر) عرض (میلی متر) پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6300 10 35 11 1720 782 0.12
6301 12 37 12 2185 1142 0.13
6302 15 42 13 2585 1218 0.18
6303 17 47 14 3035 1479 0.24
6304 20 52 15 3552 1771 0.31
6305 47 62 17 4991 2585 0.48
6306 30 72 19 6070 3417 0.77
6307 35 80 21 7464 4316 1.00
6308 40 90 23 9172 5395 1.41
6309 45 100 25 11870 7149 1.92
6310 50 110 27 13938 8610 2.35
6311 55 120 29 16096 10116 3.01
6312 60 130 31 18412 11735 3.74
6313 65 140 33 20840 13466 4.58
6314 70 150 35 23380 15322 5.54
6315 75 160 37 25403 17355 6.64
6316 80 170 39 27651 19491 7.90
6317 85 180 41 29899 21761 9.31
6318 90 190 43 32148 24054 10.80
6319 95 200 45 34396 26752 12.47
6320 100 215 47 38892 31698 15.40
6321 105 225 49 41365 34396 17.71
6322 110 240 50 46086 40465 20.99
6324 120 260 55 47659 42714 28.16
6326 130 280 58 51256 48559 40.26
6328 140 300 62 57326 55078 49.06
6330 150 320 65 64070 67442 58.74

 

سری 6700

اندازه ابعاد داخلی (میلی متر) ابعاد بیرونی (میلی متر) عرض (میلی متر) پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6701 12 18 4 205 119 0.004
6702 15 21 4 191 110 0.005
6703 17 23 4 216 137 0.006
6704 20 27 4 232 162 0.010
6705 25 32 4 246 187 0.015
6706 30 37 4 263 220 0.018
6707 35 44 5 416 366 0.021

 

سری 6800

اندازه ابعاد داخلی (میلی متر) ابعاد بیرونی (میلی متر) عرض (میلی متر) پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6800 10 19 5 411 208 0.011
6801 12 21 5 432 234 0.0132
6802 15 24 5 468 286 0.0154
6803 17 26 5 632 387 0.0176
6804 20 32 7 899 555 0.0418
6805 47 37 7 967 663 0.0484
6806 30 42 7 1057 821 0.0572
6807 35 47 7 1102 910 0.0638
6808 40 52 7 1113 944 0.0726
6809 45 58 7 1394 1214 0.088
6810 50 65 7 1484 1371 0.1144
6811 55 72 9 1978 1821 0.1826
6812 60 78 10 2585 2383 0.2288
6813 65 85 10 2675 2585 0.2772
6814 70 90 10 2720 2675 0.2948
6815 75 95 10 2810 2900 0.3124
6816 80 100 10 2855 2990 0.33
6817 85 110 13 4204 4271 0.5852
6818 90 115 13 4271 4429 0.6138
6819 95 120 13 4339 4429 1.551
6820 100 125 13 4406 4766 0.6798
6821 105 130 13 4451 5373 0.7128
6822 110 140 16 6317 6902 1.3332
6824 120 150 16 6519 7419 1.441
6826 130 165 18 8295 9262 2.0658
6828 140 175 18 8588 9981 2.2
6830 150 190 20 10746 12342 3.08

 

سری 6900

اندازه ابعاد داخلی (میلی متر) ابعاد بیرونی (میلی متر) عرض (میلی متر) پویا (CR) استاتیک (COR) وزن (پوند)
6900 10 22 6 652 326 0.010
6901 12 24 6 967 506 0.011
6902 15 28 7 1034 573 0.017
6903 17 30 7 1428 832 0.018
6904 20 37 9 1574 1023 0.036
6905 47 42 9 1630 1124 0.041
6906 30 47 9 2450 1742 0.045
6907 35 55 10 3080 2237 0.073
6908 40 62 12 3170 2450 0.112
6909 45 68 12 3260 2630 0.132
6910 50 72 12 3732 3170 0.133
6911 55 80 13 4541 3889 0.185
6912 60 85 13 3912 3619 0.104
6913 65 90 13 5328 4766 0.211
6914 70 100 16 5485 5081 0.342
6915 75 105 16 5620 5395 0.363
6916 80 110 16 7171 6654 0.382
6917 85 120 18 7374 7104 0.535
6918 90 125 18 7576 7531 0.565
6919 95 130 18 10116 9419 0.705
6920 100 140 20 10454 10071 0.960
6921 105 145 20 10768 10746 1000
6922 110 150 20 12859 12792 1.040
6924 120 165 22 15647 15737 1.410
6926 130 180 24 16029 16816 1.860
6928 140 190 24 20997 21199 1.980
6930 150 210 28 21000 326 3.050

چرا اینهمه اندازه؟

همانطور که قبلا گفته شد، اندازه به اندازه شفت و نیازهای کاربرد بستگی دارد. اندازه یاتاقان می تواند تا حد زیادی بر عملکرد و قابلیت های یک بلبرینگ تأثیر بگذارد. بنابراین اندازه های مختلف در صنایع مختلف استفاده می شود.

به طور کلی، بلبرینگ های کوچکتر ظرفیت بار محدودتری دارند. آنها در برنامه‌هایی استفاده می‌شوند که کارایی فضا مهم‌تر از ظرفیت بار است. یاتاقان های مینیاتوری که اغلب به عنوان بلبرینگ های دقیق ساخته می شوند، برای کاربردهای بسیار کوچک مانند ابزار دقیق پزشکی، روباتیک یا تجهیزات نیمه هادی استفاده می شوند. از طرف دیگر، یاتاقان های بزرگتر ظرفیت بارگذاری بیشتری دارند. آنها برای صنایع سنگین مانند ماشین آلات کشاورزی، تجهیزات معدن و حفاری یا ابزارهای برقی سنگین استفاده می شوند. بسیاری از تولید کنندگان نیز گزینه های اندازه یاتاقان سفارشی را برای برنامه های بسیار خاص که دارای الزامات منحصر به فرد هستند ارائه می دهند.

نحوه اندازه گیری بلبرینگ

غیر معمول نیست که شماره شناسایی یاتاقان ممکن است پس از استفاده طولانی مدت ناخوانا باشد یا به طور کامل فرسوده شود، که نیاز به اندازه گیری دستی یاتاقان دارد. این کار را می توان به راحتی با استفاده از کولیس ورنیه انجام داد تا اندازه گیری های دقیق را به راحتی انجام دهد. اگر این ابزار در دسترس نباشد، اندازه گیری ها را می توان با دقت با استفاده از خط کش انجام داد.

  1. ابتدا قطر داخلی را با قرار دادن سندان های بیرونی کولیس در حلقه داخلی بلبرینگ اندازه گیری کنید. اطمینان حاصل کنید که فقط از یک لبه به لبه دیگر منطبق است و سفت نیست یا به بلبرینگ فشار وارد نمی کند. یا دایره داخلی بلبرینگ را از انتها به انتها با خط کش اندازه بگیرید.
  2. قطر خارجی را با قرار دادن بلبرینگ در فک های کولیس اندازه گیری کنید تا کاملا جا بیفتد. یا، یاتاقان را از یک لبه بیرونی به لبه دیگر با استفاده از خط کش اندازه بگیرید.
  3. آخرین مرحله را برای عرض بلبرینگ تکرار کنید.
  4. برای پیدا کردن شماره سری بلبرینگ از نمودار اندازه یاتاقان استفاده کنید.

اگر به دنبال یک یاتاقان مناسب یا جایگزین هستید، باید به برخی از جنبه های مهم دیگر شماره بلبرینگ نیز توجه کنید تا بلبرینگ صحیح را پیدا کنید.

پسوند می تواند حاوی چند جزئیات در مورد طراحی و ویژگی های بلبرینگ باشد:

  • نوع سپر یا مهر و موم: یاتاقان ممکن است یک یا دو سپر یا مهر و موم داشته باشد که می تواند فلزی، لاستیکی یا حلقه گیر باشد.
  • جنس قفس: قفس را می توان از برنج، پلی آمید، فولاد یا مواد دیگر ساخت.
  • سطح ترخیص داخلی: یاتاقان ممکن است به مقدار مشخصی از ترخیص نیاز داشته باشد. معمولاً C2 به معنای فاصله کم است، بدون علامت به معنای فاصله استاندارد است، و C3 یا بالاتر به معنای فاصله بیشتر برای یاتاقان هایی است که در دمای بالا کار می کنند.
  • دمای گریس: یاتاقان ممکن است به گریس با قابلیت های دمایی خاص نیاز داشته باشد.
  • پوشش های بیرونی: حلقه داخلی یا خارجی ممکن است با ماده ای مانند اکسید آلومینیوم برای مقاومت در برابر شرایط یا محیط های خاص پوشش داده شود.

هر سازنده ممکن است از کدهای پسوند منحصر به فرد استفاده کند. بهتر است به دنبال یک راهنمای پسوند باشید.

021-33992760

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp