بازرگانی کیش رول گستر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در سال 1386 در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

بازرگانی کیش رول گستر
بازرگانی کیش رول گستر

بازرگانی کیش رول گستر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﺮه ی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.بازرگانی کیش رول گستر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ، ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻣﺸﺎوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

امروزه توسعه فروشگاه های اینترنتی و معرفی محصولات از طریق اینترنت باعث شده است تا رشد قابل توجهی در بهبود کیفیت ارائه خدمات فروشگاهی شکل گیرد. بزرگترین مزیت فروشگاه های اینترنتی صرفه جویی در زمان برای انتخاب بهترین محصول است.

از طرفی امروزه کمتر کسی است که بدون تحقیق و بررسی مشخصات کالا، اقدام به خرید نماید و در فروشگاه های اینترنتی این مهم قابل دسترس خواهد بود. بازرگانی کیش رول گستر تنها یک فروشگاه اینترنتی نیست بلکه با فروش محصولات به صورت حضوری و ارائه مشاوره رایگان توسط کارشناسان مجموعه همراه در کنار شما عزیزان می باشد.

برای استعلام قیمت و خرید انواع بیرینگ با مشاورین ما در تماس باشید.

02133992760

09123192023

kishrolgostar: