رولبرینگ سوزنی Nachi

  • نیدل برینگ سوزنی ناچی با پوسته کشیده شده
  • نیدل برینگ سوزنی ناچی با انتهای باز
  • نیدل برینگ سوزنی Nachi با انتهای بسته
  • نیدل برینگ سوزنی Nachi با حلقه داخلی آن یا بدون حلقه داخلی
  • رولبرینگ های سوزنی Nachi مرکب