بلبرینگ تماس زاویه ای Timken

بلبرینگ تماس زاویه ای تیمکن در سه نوع زیر به به مشتریان ارائه می گردد.

  • بلبرینگ تماس زاویه ای یک ردیفه تیمکن
  • بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه تیمکن
  • بلبرینگ تماس زاویه ای چهار ردیفه تیمکن