• بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
                   
  Tapered roller bearings, four-row, TQI configuration
  Product information           Tolerances , see also text
                  Axial internal clearance, see text
                  Recommended fits
                  Shaft and housing tolerances
  Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Mass Designation
    dynamic static load
    limit
  d D T B C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  254 358,775 257,175 292,1 2860 7100 620 90,5 BT4B 332610/HA1
  258,762 358,775 257,175 292,1 2860 7100 620 100 BT4B 332961/HA1
  279,4 407 288 320 3580 9000 765 140 BT4B 328345/HA1
  287,5 440 284 330,3 4180 8500 735 180 BT4B 332997 B/HA1
  287,5 440 284 330,3 4180 8500 735 180 BT4B 332997/HA1
  317,5 422,275 261,938 290,514 3080 8150 680 110 BT4B 332642/HA1
  320 422,275 261,424 336 3080 8150 680 125 BT4B 328344/HA1
  320 422,275 261,424 290 3080 8150 680 120 BT4B 332716/HA1
  320 422,275 261,424 336 3080 8150 680 125 BT4B 332962/HA1
  323,452 447,675 323,85 414,338 4400 10800 880 200 BT4B 332668/HA1
  333,375 469,9 328,612 366,712 4570 11400 930 190 BT4B 328083/HA1
  347,662 469,9 246,063 280,194 3360 8280 695 135 331807
  352,425 488,95 342,9 384,175 3800 10200 830 205 BT4B 332654/HA1
  368,3 523,875 366,712 411,162 5830 15000 1160 275 BT4B 334011
  384,175 546,1 384,175 428,625 6440 16600 1290 300 BT4B 331809/HA1
  390,525 546,1 384,175 428,625 6440 16600 1290 340 BT4B 332664/HA1
  391,071 550 384,175 428,625 6440 16600 1290 345 BT4B 328305/HA1
  400 540 295 330 4840 12500 980 210 332297
  406,4 590,55 381 434,975 6930 16600 1270 370 BT4B 328923/HA1
  415,925 590,55 419,1 469,9 7210 19300 1460 440 BT4B 332814/HA1
  419,1 590,55 419,1 469,9 7210 19300 1460 440 BT4B 328203/HA1
  419,1 590,64 419,1 469,9 6600 15000 1160 420 BT4B 328564/HA4
  431,8 571,5 320,675 366,713 4950 14000 1060 250 331999
  431,8 647,7 338,138 387,35 6600 15000 1160 420 BT4B 332590/HA1
  447,675 635 446,088 496,888 8250 22000 1600 475 BT4B 328922/HA1