• بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
                   
  Tapered roller bearings, four-row, TQO configuration
  Product information           Tolerances , see also text
                  Axial internal clearance, see text
                  Recommended fits
                  Shaft and housing tolerances
  Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Mass Designation
    dynamic static load
    limit
  d D T B C C0 Pu   * = SKF Explorer bearing
  mm kN kN kg -
  139,7 200,025 160,338 157,162 858 2080 208 15,5 331138 AG
  177,8 247,65 192,088 192,088 1230 3000 285 29,0 331480 G
  177,8 247,65 192,088 192,088 1020 2500 232 27 BT4-0010 G/HA1C400VA903
  205 320 203,5 203,5 1900 3650 345 54,5 BT4B 328065/HA1
  206,375 282,575 190,5 190,5 1300 3350 305 36,5 331486 G
  206,375 282,575 190,5 190,5 1140 2500 240 32 BT4-0013 G/HA1C400VA903
  206,375 282,575 190,5 190,5 1300 3350 305 35,8 BT4-0021 G/HA1
  216,103 330,2 269,875 263,525 2240 5100 475 84 BT4B 328204/HA1
  220,662 314,325 239,712 239,712 2200 5200 465 61,5 331156 G
  240 338 248 248 2550 5500 490 69,3 BT4-0020/HA1
  241,478 349,148 228,6 228,6 2160 5000 455 74,5 330782 AG
  244,475 327,025 193,675 193,675 1830 4300 390 46,0 330862 B
  254 358,775 269,875 269,875 2860 7100 620 88 331275 B
  254 358,775 269,875 269,875 2330 5400 480 84,0 BT4B 329071 G/HA1VA901
  260 440 298,5 298,5 3910 7350 670 190 BT4B 328551/HA1
  260,35 422,275 317,5 314,325 4460 8000 710 165 BT4B 331487 BG/HA1
  260,35 422,275 317,5 314,325 4130 8000 710 180 BT4B 331487 G/HA1
  266,7 355,6 228,6 230,188 1870 4650 415 60,5 BT4-0014 G/HA1C400VA903
  266,7 355,6 228,6 230,188 2200 5600 500 65,5 BT4B 328209 G/HA1C455
  269,875 381 282,575 282,575 3080 7500 655 105 BT4B 331168 B
  276,225 393,7 269,875 269,875 2750 5850 530 98,5 BT4-0012 G/HA1C500VA901
  279,4 393,7 269,875 269,875 2750 5850 530 95,5 BT4-0011 G/HA1C500VA901
  279,578 380,898 244,475 244,475 2290 6400 540 86,0 330540 AG
  280 460 324 324 4680 9300 815 215 BT4B 332441 G/HA1
  285 400 340 340 3650 7650 655 130 BT4-8116 E1/C525 *