• بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
                     
  Deep groove ball bearings, ICOS oil sealed bearing units
  Product information           Tolerances , see also text
                  Radial internal clearance , see also text
                  Recommended fits
                  Shaft and housing tolerances
  Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Limiting speed Mass Designation
    dynamic static load      
    limit      
  d D B C C C0 Pu     * = SKF Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg -
  12 32 10 12,6 7,28 3,1 0,132 14000 0,041 ICOS-D1B01-TN9 *
  15 35 11 13,2 8,06 3,75 0,16 12000 0,048 ICOS-D1B02-TN9 *
  17 40 12 14,2 9,95 4,75 0,2 11000 0,071 ICOS-D1B03-TN9 *
  20 47 14 16,2 13,5 6,55 0,28 9300 0,11 ICOS-D1B04-TN9 *
  25 52 15 17,2 14,8 7,8 0,335 7700 0,14 ICOS-D1B05-TN9 *
  30 62 16 19,4 20,3 11,2 0,475 6500 0,22 ICOS-D1B06-TN9 *