• بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
                   
  Cylindrical roller bearings, four-row
  Product information           Tolerances, see text
                  Radial internal clearance, see text
  Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Mass Designation
    dynamic static load    
    limit    
  d D B C C C0 Pu
  mm kN kN kg -
  105 150 71 71 255 475 52 4,10 319148 B
  125 180 100 90 429 880 96,5 7,9 BC4B 319768
  127 174,625 150,812 150,812 627 1320 153 10,5 315643/VJ202
  139,7 215 195 187 1210 2550 290 24,0 BC4B 459696
  145 210 155 155 792 1560 173 18,0 314625
  145 225 156 156 897 1660 183 23,0 313924 A
  150 230 156 156 897 1660 183 24,0 313891 A
  151,5 230 168 168 1050 2200 240 24,0 314024 C
  160 230 130 130 781 1340 143 17,0 314190
  160 230 168 168 897 2200 240 23,5 315189 A
  165,1 225,425 168,275 168,275 1100 2240 240 20,0 315642/VJ202
  170 230 160 160 1100 2360 255 19,0 BC2B 322340/HB1VJ202
  170 240 130 130 913 1830 196 19,0 BC4B 635122
  180 260 168 168 1280 2500 265 29,5 313812
  181 260 180 180 968 2600 280 28,0 BC4B 452683 A
  181,5 260 168 168 1120 2550 260 27,5 314023 A
  182 260 183 168 1140 2600 270 28,0 312942
  190 260 168 168 1140 2600 270 27,0 313651
  190 270 200 200 1510 3350 345 37,5 314199 B
  190 280 200 200 1510 3350 345 40,0 313583
  190 280 200 200 1720 3350 345 41,5 314049 A
  192 270 170 170 1170 2700 275 28,5 313153
  200 270 170 170 1170 2700 275 28,5 314553
  200 280 170 170 1380 3000 305 33,5 314385
  200 280 200 200 1510 3350 345 39,0 313893