• بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
 • بلبرینگ
  بلبرینگ
  www.Kishrolgostar.com
  Mobile : 912 - 3192023 بلبرینگ
                   
  Angular contact ball bearings, double row, with Solid Oil
  Product information           Tolerances , see also text
                  Axial internal clearance, a), b), see also text
                  Recommended fits
                  Shaft and housing tolerances
  Principal dimensions Basic load ratings Fatigue Limiting speed Mass Designation
    dynamic static load    
    limit    
  d D B C C0 Pu * = SKF Explorer bearing
  mm kN kN r/min kg -
  25 52 20,6 21,6 14,3 0,6 1000 0,18 3205 ATN9/W64 *
  45 85 30,2 51 39 1,63 600 0,63 3209 ATN9/W64 *
  50 110 44,4 90 64 2,75 1800 1,95 3310 A/W64 *
  90 160 52,4 130 120 4,55 1200 4,15 3218 A/W64 *